อยุธยา-จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน

อยุธยา-จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

       ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนปัณณวิชญ์จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม ที่ หอประชุม โรงเรียนปัณณวิชญ์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ฉันทนา เปียทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ
         นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีทั้งที่ได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จากรายงานสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจะพบว่าประมาณร้อยละ 90 ของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากพนักงานขับรถเนื่องจากการขาดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย การขับรถอย่างประมาท ขาดความระมัดระวัง ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การแซงในที่คับขันการเสพสุราของมึนเมาในขณะขับรถ หรือการขาดวินัยการจราจรเป็นต้นสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และต่อสังคมส่วนรวม
          นายสุเทพ กุมุท นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน นำมาซึ่งการบาดเจ็บการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงแม้ว่าจะได้มีแผนงานหรือโครงการต่างๆ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ แต่ยังมีผู้ขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นว่าวิธีการหนึ่งที่ควรจะดำเนินการได้แก่ การให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน อันถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในอนาคต
            ทางด้าน ดร.ฉันทนา เปียทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัณณวิชญ์ กล่าวว่า การมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีวินัยในการจราจรการขับรถที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ จึงควรที่จะได้มีการปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึกตั้งแต่ในขณะที่เป็นเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประเทศชาติ มีประชากรที่มีคุณภาพมีวินัยมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอนาคตจากการตระหนักในเรื่องดังกล่าวประกอบกับในปี พ.ศ.2562 นี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการขนส่งทางบก ทางโรงเรียนปัณณวิชญ์ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยให้จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งในวันนี้เป็นนักเรียนของโรงเรียนปัณณวิชญ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 323 คนและคุณครูต้นแบบ (ครูแม่ไก่)จำนวน 13 คน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!