อยุธยา-จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ

อยุธยา-จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 มีนาคม กลุ่มอาชีพสตรีตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วย นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน ได้ร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน ประชาชนอำเภอบางปะหัน ที่จบหลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น 40 ชั่วโมง รูปแบบชั้นเรียน จำนวน 3 รุ่น จำนวน 68 คน

            นายเชิดชัย กลึงพุดซา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน กล่าวว่า งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน ได้มอบหมายให้ นางปุญญินิศญา อรรถโสภา เจ้าหน้าที่งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน จัดโครงการฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 24- 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และ 1-4 เดือน มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 5-12 เดือน มีนาคม 2562 รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 13-20 เดือน มีนาคม 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สาระหงษ์ อดีต หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมชุมชนพึ่งตนเอง ทำได้ ขายเป็น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยดำเนินการจัดให้มีโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในระดับฐานรากที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมโครงการชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ เป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยให้สถานศึกษาใช้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่จัดตั้งไว้ หรือ กศน.ตำบล หรือในชุมชน หรือสถานที่ของภาคีเครือข่าย ซึ่งรูปแบบการจัดใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในอันที่จะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!