อยุธยา-จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

อยุธยา-จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น จัดงานวันท้องถิ่นไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

         เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 18 มีนาคม ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชกรจังหวัด หน้าหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ล่วงลับไปแล้วโดยมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
         นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยปัจจุบันได้ผ่านมาเป็นเวลา 114 ปีแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโต และมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามต้องการของประชาชนในทั่วทุกพื้นที่ จึงนับได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญอันนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!