สระบุรี-ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานและเปิดศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สระบุรี-ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานและเปิดศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานและเปิดศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระบุรี

         วันนี้ 31 มี.ค.62. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาเป็นประธานเปิดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานและศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระบุรี ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

         นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานในการต้อนรับ ว่า นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จ.สระบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นจังหวัดเป้าหมาย ของโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 151 มูลนิธิขาเทียม ฯ ได้มาจัดบริการขาเทียมพระราชทาน แก่ คนพิการขาขาด ที่ต้องการขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่า โครงการทำขาเทียม พระราชทานในครั้งนี้ เป็นการจัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่พระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ทำให้คนพิการขาขาด ได้รับมอบขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ พ้นจาก ความทุกข์จากการเป็นบุคคลทุพพลภาพ ไม่สามารถเดินได้ ได้กลับมามีชีวิตที่สดใส อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนได้เห็นการให้ โอกาสในการกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติในสังคม มีโอกาสประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น เพราะพระเมตตาจากพระองค์ท่าน

            นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานว่า จ.สระบุรี จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ โดยการร่วมทุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดหาวัตถุอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดตั้งคล้ายคลังกายอุปกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุน บริการจัดการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการกำกับติดตาม ปัจจุบันมีจำนวน 43 รายการ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เตียง ที่นอน รถเข็นนั่ง เป็นต้น มีการติดตามเยี่ยมทุก 3 เดือน เพื่อประเมินอาการ และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน สามารถให้การสนับสนุนคนแก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่าวที่ต้องได้รับการดูแล จำนวน 1,584 คน จัดตั้งศูนย์ร่วมทุกข์ เพื่อเป็นศูนย์ในการบริการจัดการและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการดูแลในชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน เช่น จิตอาสา นักฟื้นฟูชุมชน เป็นต้น เริ่มจัดตั้งปี 2562 จำนวน 42 ศูนย์ และขยายเพิ่มในปี 2562 จำนวน 30 ศูนย์ ปัจจุบันมีนักฟื้นฟูชุมชน จำนวน 203 คน ที่ทำหน้าที่ในการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ คนแก่ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล การสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปรับปรุงสภาพบ้าน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพกองทุนฯดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมคนพิการ ชมรมฯจำนวน 346 หลัง
              จากการดำเนินงานพบว่า ในชุมชนมีการพัฒนาคิดค้น นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ รวมทั้งพลังชุมชนในการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร และจิตอาสาใส่ใจดูแล และทำความดีด้วยหัวใจ จึงได้ดำเนินการรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในชุมชน เพื่อพัฒนาและปรับให้เหมาะสมถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ ที่สำคัญคือ ใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาชุมชน ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 26 ชุด และเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอด จังหวัดสระบุรี จึงรวบรวมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการประเมิน และพัฒนา รวบรวมจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ จัดเป็นศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระบุรี สถานที่ตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง และการใช้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชน นอกจากกิจกรรมทำขาเทียมแล้ว ยังมีนิทรรศการส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ขาเทียม การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค โดยประชาชนเข้ารับชมได้จนถึง วันที่ 5 เมษายน 2562…

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!