สระบุรี-วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562

สระบุรี-วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

        วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและประกอบพิธีกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย และยังได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการบริจาคโลหิตร่วมกันด้วย

        ทั้งนี้ มติคระรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจ่ายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมอบพระราชอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโตและมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

         ดั้งนั้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 รัฐบาลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและเป็นรากฐานในการปกครองท้องถิ่น ที่นำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยจนถึงทุกวันนี้รวม 114 ปี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!