สมุทรสาคร-“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

สมุทรสาคร-“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

ภาพ/ข่าว:วีรพล จ้อยทองมูล

“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายศิวะ แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายสิรเชษฐ์ สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หัวหน้าสำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายมานพ ปัทมาลัย เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายเสกสรรค์ ฮีสวัสดิ์ ผู้แทนนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับ จ.สมุทรสาคร เริ่มจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ตั้งแต่ปี 2554 เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มี.ค.ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในปีนี้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น

          ในพิธีดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ขึ้นอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 มีใจความว่า “ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง สามารถผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับในปีนี้ ขอฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมใจกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2560 – 2564 ให้ได้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลและบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐและปรับปรุงอำนวยความเป็นธรรม โดยเพิ่มบทบาทการแก้ไขปัญหาแทนการส่งต่อปัญหา มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นป้องกันการทุจริต และให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตรวจสอบ และถ่วงดุล ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

        ในปีนี้ยังถือเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร จึงขอเชิญชวนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมใจกันรวมพลัง และลงมือทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณ ให้สมพระเกียรติต่อไป”

          นอกเหนือจากพิธีดังกล่าวแล้ว จังหวัดสมุทรสาคร ยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งวัน เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เช่น พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 114 รูป ณ บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล ถนนทวาย ตำบลท่าฉลอม, กิจกรรมขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร และชาวชุมชนท่าฉลอม นอกจากนั้นยังจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง สุขาภิบาลท่าฉลอม นิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรม “ชม ช้อป ชิม” ที่เป็นการออกร้านขายของ/ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าจากผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ในราคาประหยัด มีกิจกรรมนั่งเรือชมป่าชายเลน มีบริการรถสามล้อโบราณให้ได้นั่งฟรีและถ่ายภาพ มีบริการนั่งรถรางชมรอบเมืองท่าฉลอม รวมถึงการแสดงการละเล่นว่าวไทยโบราณ การจัดแสดงรถโบราณ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

        ด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวอีกด้วยกว่า การจัดงานในปีนี้ยังพิเศษไปกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากที่ได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “ประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2562” แล้ว ทางกรมฯ ยังจัดกิจกรรม ชม ช้อป ชิม “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” ด้วย ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. ที่จุดพักรถ The Station Mahachai ถนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่การจัดแสดงนิทรรศการความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย การแสดงผลงานและภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การบริหารการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไปจนถึง การแสดงจากนักเรียนในสังกัด อปท. การจัดกิจกรรมร่วมสนุกกับเกมส์คัดแยกขยะ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่นด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!