ร้อยเอ็ด-จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

จังหวัดร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้าประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นช่างไฟฟ้า

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายราเชนทร์ สมไชย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 ที่หอประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธี

          นายเพชรรัตน์ พนมสินธุ์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีเป้าหมายฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นช่างไฟฟ้าเพราะพบข้อมูลว่าช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถยังขาดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 สาขาช่างไฟฟ้า ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ในแต่ละตำบลยังไม่มีช่างไฟฟ้าให้บริการภายในชุมชนอีกทั้งประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความสามารถในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพความรู้ช่างไฟฟ้าส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กับภาครัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับชุมชนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

            กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับภาครัฐที่เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบลในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เกินผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รุ่นๆละ 20 คน จำนวน 60 คน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!