ร้อยเอ็ด-จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

  จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า อำเภอโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 394.304 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 246,440 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 112 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 58,238 คน จำนวนครัวเรือน 15,547 ครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 10 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลาดชันจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอ ระดับความสูงประมาณ 150 ถึง 200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทิศเหนือมียอดเขาที่มีความสูงประมาณ 360 เมตร โดยมีภูไม้เปาะ ภูแผงม้า และภูฝ้ายอยู่ตอนบนสุดของอำเภอโพธิ์ชัยในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เผด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาประมาณร้อยละ 50 เป็นที่สวนและไร่ประมาณร้อยละ 30 และเป็นภูเขาประมาณร้อยละ 20 สภาพปัญหาเนื่องจากราษฎรส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปัญหาที่ต้องประสบทุกปีคือปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการดำเนินการแก้ไขปัญหาคือการขุดลอกคลองส่งน้ำกำจัดวัชพืชผักตบชวา เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในระยะฝนทิ้งช่วง ปัญหาด้านการคมนาคมการสัญจรระหว่างหมู่บ้านบางเส้นทางชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะในฤดูฝน ซึ่งได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุง ตำบลโพธิ์ศรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน 990 ครัวเรือนประชากร 3,827 คนมีเนื้อที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 22,500 ไร่

             นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวอีกว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านแหล่งน้ำ และก่อสร้างถนนลาดยาง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งทำให้การสัญจรของประชาชนไม่สะดวก จึงมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ ประกอบด้วยโครงการขุดลอกหนองหินลาดน้อย หมู่ที่1 งบประมาณ 700,000 บาท โครงการขุดลอกห้วยปาฝา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,200,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ไปบ้านพลไทย หมู่ที่2 ระยะทางยาว 300 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 7 ไปบ้านนาแพง อำเภอโพนทอง ระยะทางยาว 500 เมตร งบประมาณ 800,000 บาท และโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหนองขุมเงิน หมู่ที่ 8 ไปตำบลคำพอุง งบประมาณ 550,000 บาท กิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการ ร่วมออกให้บริการประชาชน กว่า 40 หน่วยงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!