ร้อยเอ็ด-จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ร้อยเอ็ด-จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ แปลงเกษตรกรบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรม
           นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนจากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map และได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อน ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
             ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา จำนวน 40,582.73 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,025 ราย พื้นที่ 6,037 ไร่ ใน 18 อำเภอ ( ยกเว้นอำเภอโพนทราย และอำเภอเมืองสรวง ) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 307 ราย พื้นที่ 1,825.75 ไร่ คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา และเริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลายเดือนมีนาคม 2562 และจะมีผลผลิตออกมากในช่วงเดือน เมษายน 2562 ปัจจุบันมีรายงานการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปแล้ว ประมาณ 98 ราย พื้นที่ 480.50 ไร่ ส่งผลผลิตไปขายที่สหกรณ์การเกษตรที่เป็นจุดรวบรวมซื้อ ประมาณ 63 ราย จำนวน 58,741 กิโลกรัม

             การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพพื้นที่จริง รวมทั้งการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด,โครงการชลประทานร้อยเอ็ด, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด, บริษัทสมบัติการเกษตร, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส, บริษัทคูโบต้า เป็งจิวเกษตร และบริษัทแทมโก้เกษตรพัฒนา จำกัด (สาขายางตลาด) และโดยเฉพาะ นางปัดใจ ศิริเวช เจ้าของแปลงนาที่ได้ให้สถานที่ในการจัดงานในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!