ระยอง-อบจ.ระยอง เตรียมพัฒนาพื้นที่รอบมาบตาพุด รองรับ EEC

ระยอง-อบจ.ระยอง เตรียมพัฒนาพื้นที่รอบมาบตาพุด รองรับ EEC

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

อบจ.ระยอง จัดสัมมนา และเวทีรับฟังความคิดเห็น
โครงการ 
ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม
รอบพื้นที่ชุมชนมาบตาพุด รองรับ 
EEC

          เวลา 9.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม รอบพื้นที่ชุมชนมาบตาพุด  โดยมี นาย มนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอุทาร พิชญาภรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้ร่วมสัมมนา จำนวนมาก
       โดยนาย มนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวทางบริหารเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับจังหวัด โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนอเพื่อเป้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ตลอด 30 ปี ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Sea board Development Program (ESB) ทำให้จังหวัดระยองมีการพัฒนาและเติบโตกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมที่สำคับที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ทำให้มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งได้รับการพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศในอุตสาหกรรมประเภท ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็กและโลหะ โรงกลั่นน้ำมัน จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทำให้ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย อาทิเช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
     ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในพื้นที่ซึ่งมีภารกิจตามกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาและกรเติบโตดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบชุมชนมาบตาพุด ได้แก่ ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ และตำบลทับมา อำเภอเมืองทั้งตำบล ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้านฉาง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
     การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินโครงการและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!