ระยอง-อบจ.จับมือภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย จัดเวทีเสวนา “TEP Forum @Rayong”

ระยอง-อบจ.จับมือภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย จัดเวทีเสวนา “TEP Forum @Rayong”

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี
อบจ.ระยอง จับมือภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย
จัดเวทีเสวนา “TEP Forum @Rayong”
ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ 
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน TEP Forum @Rayong:ร่วมกันสร้างการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ  ซึ่งจัดขึ้นโดยอบจ.ระยอง และภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย(Thailand Education Partnership:TEP) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่
       ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์การศึกษา และการค้นหาความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการ ด้วยกระบวนการเสวนากลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยอง ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “TEP Talk โลกเปลี่ยน การศึกษาต้องเปลี่ยนอย่างไร” “การศึกษาแบบไหน เปลี่ยนชีวิตคนระยองได้จริง” และการเสวนากลุ่มย่อยใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.กลไก กองทุน และการขับเคลื่อนการศึกษาในระยอง เพื่อหาแนวทางที่จะหนุนการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดระยองได้อย่างไร 2.Platform การศึกษาในระยอง เพื่อค้นหารูปแบบในการจัดการศึกษาแบบไหนที่ทำให้คนระยองได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และสมดุล 3.กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาและต้นแบบในระยอง เพื่อค้นหาแนวทางที่จะสร้างเด็กระยองยุคใหม่ก้าวไกลกว่า 4.0 แล้ว คนระยองต้องมีกระบวนทัศน์ หรือมุมมองในการจัดการศึกษาอย่างไร และ4.หลักสูตรระยอง Rayong MARCO เพื่อค้นหาและสร้างแหล่งการเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ปัญญาของจังหวัดระยองที่คนระยองต้องการอยู่ที่ไหน เราจะใช้แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายหลักสูตรระยองได้อย่างไร ซึ่งประเด็นและแนวทางที่ได้จากเวทีเสวนาดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะให้คณะกรรมการจัดงานจะได้ใช้เป็นกลไก และแนวทางในการจัดการศึกษาแบบที่คนระยองต้องการได้อย่างแท้จริง
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!