ประจวบคีรีขันธ์-เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย “ต้นกล้า พลังคิดดี” รุ่นที่ 5

          วันที่ 1 มี.ค. 62 ที่ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย “ต้นกล้า พลังคิดดี” รุ่นที่ 5
          โดยมี นายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ( รอง ผอ.สพป.ปข.1 ) นางณัฐชยา เม็นไธสง นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าภาคใต้ ว่าที่พันตรีอำนาจ ยอดเจริญ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม

           ว่าที่พันตรีอำนาจ ยอดเจริญ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย “ต้นกล้า พลังคิดดี” รุ่นที่ 5 จัดขึ้นตามแผนบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เยาวชนทราบถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิด ได้แสดงความสามารถและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สนองต่อนโยบายสถานศึกษา “Active Learning” โดยมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
             ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เกิดทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้อันมีสาระสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!