ประจวบคีรีขันธ์-วธ. จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ

ประจวบคีรีขันธ์-วธ. จัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

 วธ.ประจวบจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย(มีคลิป)

         วันที่ 3 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันดนตรีไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น วิศิษฏศิลปิน และทรงมีคุณูปการต่องานศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย


          ทั้งนี้สืบเนื่องจากตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน และคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปโดยได้มีการประกวดเดี่ยวขับร้องเพลงไทย ระดับประถมศึกษา เพลงตับลาวเจริญศรี 2 ชั้น มีการบรรเลงระนาดเอก ฉิ่ง และหน้าทับบรรเลงรับร้อง ใช้เสียงระดับกรมศิลปากร บทร้องจากลิลิตพระลอ การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยเลือกเพลงบรรเลงตามอิสระ และใช้เครื่องหนังประกอบจังหวะตามความเหมาะสมของเครื่องดนตรีและบทเพลง การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกใช้ไม้แข็งในการบรรเลง การบรรเลงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ใช้ไม้หนังในการบรรเลง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 4 ทีม จากโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดวิทยาคม โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับเงินทุนการศึกษาจำนวนเงิน 500 บาท

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!