นครปฐม-เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 แก้ไขปัญหายาเสพติด

นครปฐม-เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 แก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

      จังหวัดนครปฐม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป
      วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 โดยมี ป้องกันจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็น วาระแห่งชาติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      เพื่อมุ่งเน้นการลด ความต้องการและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นวงจรสำคัญของปัญหายาเสพติด และในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เน้นกระบวนการชักชวน-สมัครใจ เป็นอันดับแรกมีระบบการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล อย่างครบวงจร เพื่อลดจำนวนผู้เสพให้ได้มากที่สุด
     สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครปฐม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ได้นำรูปแบบการจัดค่ายตามเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการจัดค่ายใช้ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน จำแนกเป็นการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม 3 วัน
     โดยมีวิทยากร ครูพี่เลี้ยงร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมกิจกรรมกับผู้เสพยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และการรับขวัญเข้าค่ายผู้เข้ารับการบำบัด ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม บรรยายธรรมให้แสงสว่าง ตลอดจนแนวคิดและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้กับผู้ที่เข้ารับการบำบัดอีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!