นครปฐม-จัดสัมมนาป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

นครปฐม-จัดสัมมนาป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

     จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตระหนักและร่วมป้องกันควบคุมโรค
     วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
     ในหัวข้อ “ฟาร์มเล็กก็รอด ฟาร์มใหญ่ก็รอด กับทางออก
ASF” เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้มาตรการเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์
     รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เช่น การแจ้งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุกรในฟาร์มตามโปรแกรม การจัดทำระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ
     รวมทั้งการแจ้งสุกรป่วยตายให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีที่พบสุกรในฟาร์มของตนป่วยตายตามนิยามโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยาย และแสดงความคิดเห็นโดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมสัมมนา 300 คน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!