นครปฐม-จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

นครปฐม-จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดนครปฐม

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงวันแห่ง การต่อสู้ เรียกร้องสิทธิความเสมอภาคของสตรี ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจที่สตรีได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดมาโดยตลอด

               วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เพื่อให้เกิดการรวมพลังสตรี ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจที่สตรีได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดมาโดยตลอด โดยนางจิราวรรณ คงคล้าย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งสตรีจังหวัดนครปฐมได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี สร้างงาน สร้างรายได้ในรูปแบบของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับในปีนี้ มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้หญิงเก่ง”ประจำปี 2562 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จำนวน 7 ราย ,การมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ราย , และแสดงความยินดีกับสตรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่น ประจำปี 2562 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอนงค์ จุลนิพิฐวงศ์ สตรีดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และนางศศิยาพัชร์ ศรีอ่อน สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้นำสตรี จังหวัดนครปฐม


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!