ตาก-เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน

ตาก-เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

รอง.ผบ.ฉก.ร.14 เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน บ้านวาเล่ย์-เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ ณ.ศูนย์การเรียนบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

         เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา13.30น. พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เป็นประธาน โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน บ้านวาเล่ย์-เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ ศูนย์การเรียนบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โดย.มี ร.อ.อัษฐาวุธ เมืองแมะ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร.อ.คงศักดิ์ วิเลปะนะ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1433 รองปลัดอบต.วาเล่ย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ทั้งสองประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


         โดยมีหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการจังหวัดตาก โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวาเล่ย์ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน บ้านวาเล่ย์-เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ของราษฎรประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ที่มีวิถีชีวิต เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ โดยการให้ความรู้และการช่วยเหลือ กันในด้านต่างๆตามกิจกรรม 4 กลุ่มงาน 1 กุมภาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 กลุ่มงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 กลุ่มงานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 4 กลุ่มงานอื่นๆ เป็นการปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มงานอื่นๆ ในกิจกรรม ทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านเวชกรรม ป้องกันเป็นหลัก เนื่องจากสาธารณสุขที่ยังมีความแตกต่างกันระหว่าง ฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาร์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อทั้งจะนำพาโดยคนและสัตว์ จึงจำเป็นต้องมีการแนะนำทั้งราษฎรฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาร์ควบคู่กัน ไปโดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การจัดแพทย์เคลื่อนที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!