ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ

ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ และ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ณ.ห้อง ประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ ชั้น 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

            วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระและการประชุม (กบอ.) ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและรักษาความสงบอำเภอพบพระ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ วาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. เร่งรัดการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ระดับอำเภอ ท้องถิ่น และตำบล
2. โครงการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือน มี.ค.62 ณ บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ม.9 ต.คีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
3. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562
4. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
5. ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.62 ถึง 30 เม.ย.62 ระยะเวลา 72 วัน
6. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
7. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
8. ลำดับการเฝ้าระวังโรคระบาดวิทยา โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม
9. การป้องกันและสกัดกันยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!