ตาก-นายอำเภอท่าสองยาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ตาก-นายอำเภอท่าสองยาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอท่าสองยาง ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคมปี 2562

       วันที่ 5 มี.ค. 62 เวลา 08.30 น. นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยก่อนการประชุมได้มีการรับฟังพระธรรมเทศนา และ เคารพธงชาติ และสรรเสริญพระบารมี และมอบเครื่องหมายแก่ผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นได้ประชุมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก
2.การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
4.การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
5.แจ้งประกาศความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญของจังหวัดตาก
6.การคัดกรองผู้รับสิ่งของพระราชทาน
7.การดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า
8.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลิกสุรา เลิกสูบ เลิกเสี่ยง
9.เชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
10.การขับเคลื่อนกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอท่าสองยาง และการดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ กชอ.ในระดับพื้นที่ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!