ชุมพร-เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางประวัติศาสตร์สมัย ร.5

ชุมพร-เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางประวัติศาสตร์สมัย ร.5

ทนงศักดิ์ ศุภการชุมพร

เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางประวัติศาสตร์สมัย ร.5 เสด็จพระราชดําเนิน

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ถนนสายเสียบญวน-เขาวง บริเวณหน้าวัดถ้ำสนุก ตําบลบ้านนา อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตลอดสองฝั่งทาง “ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562” ถนนสายเสียบญวน-เขาวง

             นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ กล่าวว่า ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคํานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแนวพระราชดําริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ 1 สายทาง เพื่อดําเนินการปรับปรุง ผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย รวมทั้ง ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับให้ร่มรื่น สวยงาม ตลอดทั้งสองข้างทาง
             จังหวัดชุมพร จึงได้พิจารณาคัดเลือกและกําหนดให้ ถนนสายเสียบญวณ-เขาวง เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ซึ่งถนนเส้นนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จพระราชดําเนินผ่าน เมื่อครั้งเสด็จประพาสรอบแหลมมลายู ป (จังหวัดระนอง) เมื่อวันที่ 20 วันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 2 ค่ำ รศ.109 และได้ประทับที่พลับพลา ใกล้บ้านอําแดงนุ้ย ณ บริเวณวัดถ้ำสนุก ตําบลบ้านนา อําเภอเมืองชุมพร
             นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังได้ ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ อาทิ ปลูกต้นไม้ ทําความสะอาดถนน ทาสีสะพาน ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บขยะ โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พี่น้องประชาชน และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆได้มาร่วมกันทํากิจกรรม ดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทําความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!