กาญจนบุรี-ม.ราชภัฎจัดพิธีมอบรางวัลมณีกาญจน์

กาญจนบุรี-ม.ราชภัฎจัดพิธีมอบรางวัลมณีกาญจน์

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์/มานพ บุตรเนียม

             ม.ราชภัฎกาญจนบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมณีกาญจน์ ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1

             วันนี้( 7 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมณีกาญจน์ ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลในครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีฯ


                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลมณีกาญจน์ ครั้งที่ 1 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลมณีกาญจน์ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้อนุชนได้สืบทอดและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานเด่นเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้ มีจำนวน 9 ราย ได้แก่ 1.นายสมพงษ์ สุทินศักดิ์ ได้รางวัลมณีกาญจน์ด้านศาสนา  2.พระครูพิทักษ์ศิลปาคม ด้านการแสดง  3.นายอณิวัชร์ พนม ด้านดุริยางคศิลป์  4.ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ ด้านวรรณศิลป์ 5.นายสมชาย ชำพาลี ด้านหัตศิลป์  6.นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ด้านอุตสาหกรรมศิลป์  7.นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ด้านวัฒนธรรม  8.นายน้ำเงิน เบ็ญพาด ด้านวัฒนธรรม  9. ดร.พยุง ใบแย้ม ด้านวัฒนธรรม.


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!