อยุธยา-โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

อยุธยา-โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

          นายธนภูมิ ชัยฤกษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ active และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยนายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นและกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวน การจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงาน เอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564 พร้อมแนบเอกสาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน
          โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จะช่วยลดปัญหาการว่างงาน โดยรักษาระดับการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ให้ถูกเลิกจ้างมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเหลือนายจ้างลดค่าใช้จ่าย ในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย ให้สามารถรักษาระดับการจ้างงานและดำเนินธุรกิจต่อไปได้
          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3533-2856 , 08-1946-7580 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 1694

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!