ชุมพร-จัดโครงการชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคม

ชุมพร-จัดโครงการชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคม

ภาพ/ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

จังหวัดชุมพรจัดโครงการชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขและยั่งยืน

          เมื่อเวลา13.00นของ วันนี้ (11 ก.ย. 63) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขและยั่งยืน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรจัดขึ้น ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล 5 มาฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่กลุ่มเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดความสุขและยั่งยืน ส่งผลถึงประโยชน์สุขของประเทศชาติ โดยพระเทพมงคลกวี เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นพระวิทยากร ในการให้ความรู้

             นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จังหวัดชุมพร และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชุมพร มีแนวทางที่จะพัฒนา และปลูกฝังคุณธรรมแก่กลุ่มเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติ ให้เกิดความรู้ความข้าใจและการปฏิบัติตามหลักศีล 5 ให้กว้างขวาง และชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขและยั่งยืน เพื่อเยาวชนสามารถใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างให้สังคมอยู่ด้วยกันโดยสงบสุข รวมถึงสร้างความสามัคคี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ ทั้งปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วยสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับการดำเนินโครงการชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขและยั่งยืน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 680 คน โดยจัดอบรมโครงการทั้งหมด 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จำนวน 200 คน รุ่นที่ 2 โรงเรียนปะทิววิทยา จำนวน 200 คน และในครั้งเป็นรุ่นที่ 3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จำนวน 280 คน

             ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการ ชุมพรนำศีล 5 พัฒนาคนสู่สังคมเป็นสุขและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ โดยจังหวัดชุมพรมุ่งหวังให้สังคมเกิดความสงบสุขมีความสมัครสมาน สามัคคี กลมเกลียวกัน ภายใต้สังคม วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางความเชื่อ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง และสังคมวัตถุนิยม โดยเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนและเยาวชน ได้น้อมนำหลักศีล 5 มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาระดับชาติ โดยเน้นการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการดำเนินการต่อยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ในสังคมไทย ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักศีล 5 เยาวชนไทย ถือเป็นดัชนีบ่งชี้ในด้านคุณธรรมพื้นฐานที่พุทธศาสนิกชน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!