นครสวรรค์-ประชุมสภา อบจ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

นครสวรรค์-ประชุมสภา อบจ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2566 สภา อบจ.นครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิก อบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวชุติมา เสรีรัฐ รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมฯ โดยมี พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้พูดคุยและชี้แจงให้กับผู้ร่วมการประชุม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.เรื่อง ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากกรณีที่มีผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งจากข้อมูลพบว่า รพ.สต.ทุกอำเภอ จำนวน 99 แห่ง ในสังกัดของ อบจ.นครสวรรค์ ปัจจุบันมีผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในการดูแลจำนวน 2,085คน แบ่งออกเป็นกลุ่มสีเขียว (เสี่ยงต่ำ) จำนวน 1,812 คน กลุ่มสีเหลือง (เสี่ยงปานกลาง) จำนวน 196 คน และกลุ่มสีแดง (เสี่ยงสูง) จำนวน 77 คน และเนื่องจากโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนนั้น มีข้อจำกัดในด้านสถานที่และบุคลากรที่ดูแล จึงมีการส่งต่อผู้ป่วยมาที่ รพ.สต. และจัดส่งพยาบาลและเจ้าหน้าที่ อสม.ลงไปดูแลให้การรักษา ฉีดยาตามที่โรงพยาบาลจ่ายให้กับผู้ป่วยตามบ้าน ซึ่งจากระบบการดูแล ประกอบกับบุคลากรของ รพ.สต.ไม่มีความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และไม่สามารถวิเคราะห์โรค หรืออาการ ภายหลังการฉีดยาได้ อบจ.นครสวรรค์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทบทวน และหาแนวทางการแก้ไข เบื้องต้น 2 เฟส คือ เฟสที่ 1 การประสานจัดหลักสูตรอบรม ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ให้กับพยาบาลของ รพ.สต.ทั้ง 99 แห่ง ในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน เฟสที่ 2 ในด้านข้อจำกัดของสถานที่และบุคลากร ซึ่งจะได้มีการพูดคุยหารือ จัดหางบประมาณช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องเตียงผู้ป่วย หรือสถานที่เพิ่มเติมต่อไป พร้อมฝากให้ ส.อบจ.ในพื้นที่ หากพบผู้ป่วยจิตเวชที่อาจยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียน หรือทำการรักษาเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ทันที 2. เรื่อง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ นายก อบจ.ชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้จ่ายเงินกองทุน โดยมี 2 หลักการ คือ 2.1. ซ่อมแซมบ้าน และปรับสภาพแวดล้อม ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง เบื้องต้นมีเป้าหมายจำนวน 20 หลัง 2.2. มอบกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ไม้เท้า วีลแชร์ ให้แก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และหาก ส.อบจ.ในพื้นที่พบผู้ป่วยที่ตกสำรวจ หรือมีผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มเติม ให้แจ้งมายัง อบจ.เพื่อจะได้จัดหาและนำไปมอบให้กับผู้ป่วยต่อไป
          ต่อจากนั้น จึงได้มีการประชุมตามระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีเรื่องแจ้ง ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติรับรอง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 ของ อบจ.นครสวรรค์ (แจ้งเพื่อทราบ) สภารับทราบ ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สภามีมติอนุมัติ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ สภามีมติอนุมัติ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.เป็นคณะกรรมการประสานแผนฯ จำนวน 3 คน ผู้ได้รับการเสนอชื่อคือ นายอรรณพ ทาเอื้อ นางสาวกรวลี แม้นพยัคฆ์ นายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ นายขาว พัดศรี ส.อบจ.เขตอำเภอหนองบัว ขอให้สภาชี้แจงวิธีการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!