ร้อยเอ็ด-ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ (ครู ข) ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยเอ็ด-ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ (ครู ข) ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ครู ข) โดยมี พลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กำกับการทุกสถานี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรมฯ
          การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายหลักของประเทศมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันกลับพบว่า ปัญหามีความรุนแรงขึ้นจากการที่ขบวนการค้ายาเสพติดทำให้ราคายาเสพติดที่ถูกลงมาก เพื่อเด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายขึ้น ซึ่งมาตรการด้านการกวดขันจับกุม ก็ยังเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติดต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่หมดไป จึงต้องหาทางป้องกัน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน และครอบครัว สำหรับการเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนฯ ในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติจัดขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในการสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็งและปลอดยาเสพติด รวมทั้งสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนในการป้องกันยาเสพติดและสามารถเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมต้องสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานีตำรวจ และหน่วยงานต้นสังกัดได้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ เป็นกลุ่ม ครู ข ที่จะได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ครู ก ซึ่งเป็นผู้ได้รับการอบรมโดยตรงจากผู้ทรงวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังมีผู้แทนฝ่ายปกครอง, ผู้แทนสาธารณสุข, ผู้นำชุมชน ที่จะเข้ามาร่วมกันในการบูรณาการการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ในการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนให้แก่ตำรวจชุดปฏิบัติการ และผู้แทนหน่วยภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้กระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ชุมชน/หมู่บ้าน ให้สามารถนำรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิ กระบวนการคัดกรอง ค้นหาผู้เสพ กระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ กระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นต้น
          การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน/หมู่บ้าน ในการป้องกันยาเสพติด แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!