อยุธยา-เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตนม/อาหารกลางวัน

อยุธยา-เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตนม/อาหารกลางวัน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอโยธยา ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 4 วัดประดู่ทรงธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 5 วัดพระญาติการาม เพื่อสังเกตการณ์โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวันตามกิจกรรมการจับตามมองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)
          นายพงศกร มงคลหมู่ ประธานชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ป.ป.ช.อยุธยา ได้จัดกิจกรรมสังเกตโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและอาหารกลางวัน หลังจากมีการปรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งพบว่าการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 4 วัดประดู่ทรงธรรม มีนักเรียนจำนวน 42 คน ได้จัดซื้อนมยูเอชทีแบบกล่อง โดยจัดเก็บนมที่เหมาะสม มีการจัดทำทะเบียนคุมรับ-จ่ายนมให้กับเด็กนักเรียน รวมถึง มีคณะกรรมการตรวจรับนมโรงเรียน มีสัญญาการขายนมโรงเรียนกับผู้ประกอบการ ขณะที่ อาหารกลางวันโปรแกรม school lunch ได้จัดการอาหารกลางวันให้ได้รับอาหารที่มีโภชนาการ จัดทำตารางอาหารในแต่ละสัปดาห์เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 5 วัดพระญาติการาม ที่มีนักเรียน 58 คน อย่างไรก็ตาม การสังเกตการณ์เป็นการดำเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อช่วยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต และเป็นไปในลักษณะของการป้องปรามการทุจริตในภาครัฐ
          ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ป.ป.ช.อยุธยา และชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะกับศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยย้ำถึงการจัดเตรียมนมทางเลือกสำหรับเด็กแพ้นมโค อาจจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมแพะ จัดเตรียมคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ไว้ประจำสถานที่เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการนมโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน การลงทะเบียน ล็อตการผลิต ในการตรวจรับนม เพื่อไว้สอบทานกรณีเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับนม จัดทำทะเบียนแจกจ่ายนม แยกเป็นรายชั้นเรียน การให้บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การตรวจรับนม รวมถึงอาหารกลางวัน ติดตารางอาหารประจำวันหรือรายสัปดาห์ไว้บริเวณที่ผู้ปกครองสามารถมองเห็นและส่งภาพอาหารเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ตรวจเช็คสถานที่จัดทำอาหารกลางวัน ภาชนะใส่อาหารระหว่างเดินทางมาส่ง รสชาติ สุขลักษะอนามัย อย่างสม่ำเสมอ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!