ร้อยเอ็ด-ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19

ร้อยเอ็ด-ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 12 และคณะตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดร. สมพร สามทองกล่ำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 12 และคณะเดินทางตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สังกัด สพม.27 โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ และรายงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาในสังกัด ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
          ดร. สมพร สามทองกล่ำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 12 กล่าวว่า ทุกโรงเรียน มีแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เข้ม ! ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาในโรงเรียน ประกอบด้วย มาตรการ การตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา ไว้วัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน การสวมหน้ากากอนามัย โดยกำหนดให้ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดจนเวลาที่อยู่ในโรงเรียนฯ มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล มีจุดล้างมือบริเวณทางเดินโรงอาหารและ บริการเจลล้างมือทุกห้องเรียน การเว้นระยะห่างยึดหลัก Social distancing จัดนักเรียนห้องเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้ ที่นั่งในโรงอาหาร โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร พร้อมสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นสัมผัสต่างๆที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ และการลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ความสะอาดในห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนละไม่เกิน 25 คนและงดการจัดกิจกรรมที่ต้องร่วมกลุ่มใกล้ชิด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!