กาญจนบุรี-ประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

กาญจนบุรี-ประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563

ภาพ/ข่าว:รักษพล   พุ่มพฤกษ์

สจ.แบล๊ค สจ.สาน สจ.หลุก ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด

          วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 1 พร้อมนายสุรจิตร ไสยะหุต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 2 ได้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 สมาชิก อบจ.กาญจนบุรี เพื่อรับรองวาระการประชุมที่ผ่านมา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยมี สจ.เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน โดยมี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอารีย์ วงษ์เอี่ยม รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากอง เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
          สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง มีระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ญัตติการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรม ระเบียบวาระที่ 3 ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ วาระเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิก อบจ.ได้ลงมติเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการพัฒนาฯ จำนวน 3 ท่าน มี 1.นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ หรือสจ.แบล๊ค สจ.เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2.นายประสาน นิยมทรัพย์ หรือ สจ.สาน สจ.เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี 3.นายจำเนียร บัวทอง หรือ สจ.หลุก สจ.เขตอำเภอท่าม่วง
          ส่วน สจ.ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ นายประสาน นิยมทรัพย์ หรือ สจ.สาน สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายสุระจิตร ไสยะหุต สมาชิกสภา อบจ.กจ.เขต 2 อำเภอเมือง นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ หรือสจ.แบล๊ค สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 3 อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายรุ่งเรือง พงษ์สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 4 อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายอัศดร รากบัว สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 5 อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายประทวน เสือส่าน สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 6 อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายณัฐนันท์ บ่อบัวทอง สมาชิกสภา อบจ.กจ.เขต 1 นายจำเนียน บัวทอง หรือ สจ.หลุก สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 2 อำเภอท่าม่วง นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 4 อำเภอท่าม่วง นายอาทิตย์ สิทธิวิไล สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 1 อำเภอท่ามะกา นายวู้ถอย ธนานุภาพพันธุ์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 2 อำเภอท่ามะกา นายวิศิษฐ์ เลาหะกาญจนศิริ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 3 อำเภอท่ามะกา นายจำรูญ ศรีธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 4 อำเภอท่ามะกา นายสุวิน อินทร์ประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 1 อำเภอบ่อพลอย นางสาวลำยอง ยิ้มใหญ่หลวง สมาชิกสภาอบจ.กจ. เขต 2 อำเภอบ่อพลอย นายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขต 2 อำเภอไทรโยค นางจรวยพร..โพธิ์พันธ์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขตอำเภอเลาขวัญ นายจักริน เชื้องาม สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขตอำเภอเลาขวัญ นายสยาม สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขตอำเภอศรีสวัสดิ์ นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ์ สมาชิกสภา อบจ.กจ. เขตอำเภอห้วยกระเจา

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!