ม.แม่โจ้ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร บัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่

ม.แม่โจ้ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร บัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่

ภาพ/ข่าว:อริธัชย์ พรอัศวโยธิน
ขอบคุณฝ่ายสื่อสาร องค์กร ม.แม่โจ้ 

           ม.แม่โจ้ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร บัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3 และ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์

               วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์และการผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 3 จำนวนเกือบ 300 คน พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรรุ่นเยาว์ (Junior AgTech Entrepreneurship Boot Camp) และการผลิตบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 3 อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการบูรณาการร่วมเนื้อหาแบบโมดูลกับการเรียนรู้แบบเน้น Project base เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรสมัยใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างและพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ มีทักษะด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และมีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่สามารถประกอบการเองได้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวคิดด้านการเกษตรก้าวหน้าให้แก่เกษตรกรรุ่นต่อๆไป อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเกษตรก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้า ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ และนักศึกษาในระดับปวส.ที่สนใจ เข้าร่วมจำนวนเกือบ 300 คน

               รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งเน้นในการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศเพื่อขยายโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม เป็นการขยายการบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศในยุคที่มีการแข่งขันสูงในอนาคต”

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!