กาญจนบุรี-มอบทุนการศึกษา พระราชทานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

กาญจนบุรี-มอบทุนการศึกษา พระราชทานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา พระราชทานและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลม ที่ประสบเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก เสียชีวิต

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชการเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และรายชื่อผู้เข้ารับทุนพระราชทานในครั้งนี้
สำหรับการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นครอบครัวของ นายภูวดล ป้องสา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เขาแหลม เป็นผู้ประสบเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี ให้แก่นางสาวจันจิรา ไม่มีนามสกุล ภรรยาของผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

2. นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย
1.นางสาว ศศิกานต์ กิจโชคประเสริฐ
2.นางสาว จันทนีย์ ไทรสังขดำรงสิน
3.นาย มาโนช มิลิกุล
4.นางสาว ภัททิรา พิมพ์ทอง
5.นางสาว สุภาภรณ์ วงศ์พัฒนา
6.นางสาว กิ่งกาญจน์ น้อยจีน
7.นางสาว ผุสดี มากมี
8.นางสาว รุ่งทิพย์ บุตรงาม
9.นางสาว กชพร ข่าต้น
ทั้งนี้ ทุนพระราชการเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยเงินพระราชทานส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ.2505 พระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค สูญเสียสมาชิกครอบครัว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จึงได้ช่วยเหลือเป็นเงิน และสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรเสมอมา และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงสานต่อปณิธานของพระบิดา ทรงให้ความสำคัญแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า และพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มาโดยตลอด

               นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุน โดยขอให้นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัว ควรสำนึก และระลึกอยู่เสมอว่า เป็นบุคคลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 2 พระองค์ และขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบการเป็นพลเมืองที่ดี ตั้งมั่นอยู่ในความดี เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และยึดมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการครองตนอยู่เสมอ รวมถึงตอบแทนคุณแผ่นดิน ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ท่านที่ได้ให้โอกาสแก่พวกเรา และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่เป็นผู้ดูแลเด็กทุนพระราชทานฯ ทุกคน ติดตามดูแลคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี อย่างต่อเนื่อง

 

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!