พิษณุโลก-พร้อมลุยงานหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พิษณุโลก-พร้อมลุยงานหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

        พิษณุโลก นายกนภาพร นายกหญิงคนแรกเทศบาลตำบลบ้านคลอง พร้อมลุยงานหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาตำบลบ้านคลอง

          นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมลุยงานตามนโยบายทันทีที่ได้รับ การรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านคลอง ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นางนภาพร ตาแก้ว และ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เขต 1 ได้แก่ นางสาวขนิษฐา ทีมชม นางบุญตา อุดรวงค์ ร้อยตรีชูชีพ พวงทอง นางศจี ประดุจพงษ์เพชร์ นางวีรวรรณ ห่วงตุ่น นางหทัยกาญจน์ ไพรณ เขต 2 ได้แก่ นายบุญเรียบ ม่วงยิ้ม นางประจักษ์ อ่ำเพียร นางระเบียบ หอมสุวรรณ นายอัคฤทธิ์ เชี่ยวชาญทวีกุล นายชุมพล สุ่มนาค นายผล ชูกระสิพันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564
นางอาภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เปิดเผยว่า นโยบายที่ต้องเร่งมือทำทันทีคือ การจัดการสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาเมืองและตำบลให้สวยงามและปลอดภัย การส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการทางสังคม การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และการจัดการระบายน้ำ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!