นครสวรรค์-ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

นครสวรรค์-ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

นครสวรรค์-ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย  เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของ อบจ.นครสวรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom และ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ (CCOC) อบจ.นครสวรรค์ โดยได้ประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาอบจ.นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แทนประชาคมจังหวัด และสมาชิกสภาอบจ.ทุกเขตพื้นที่ และคณะประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย นายกอปท.ในเขตจ.นครสวรรค์ ประธานสภาอปท.ในเขตจ.นครสวรรค์ ปลัดอปท.ในเขตจ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ตัวแทนรพ.สต. ตัวแทนโรงเรียนที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ ตัวแทนอสม. ตัวแทนอปพร. คณะกรรมการกองทุนชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมจำนวนกว่า 100 ราย
           โดยอบจ.นครสวรรค์ ได้มีการประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ของ อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการสนับการจัดทำแผนพัฒนาของอบจ. และคณะกรรมการพัฒนาอบจ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวม โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่นและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
         สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 อบจ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค
กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคม ทางถนน
กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน จำนวน 35 โครงการ ประกอบด้วย
– การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนค.ส.ล. จำนวน 14 โครงการ
– การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง จำนวน 16 โครงการ
– การก่อสร้างสะพาน ซ่อมแซมคอสะพาน จำนวน 5 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ในส่วนที่ อบจ.รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 โครงการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ การยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ จำนวน 2 โครงการ
กลยุทธ์ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 1 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 โครงการ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข จำนวน 2 โครงการ (แผนงานสาธารณสุข)
กลยุทธ์ จัดบริการสถานสงเคราะห์คนชราฯ จำนวน 2 โครงการ (แผนงานสังคมสงเคราะห์)
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมฯ จำนวน 3 โครงการ (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)
กลยุทธ์ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10 โครงการ (แผนงานอุตสาหกรรมฯ)
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ (แผนงานการเกษตร)

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ.นครสวรรค์ จำนวน 1 โครงการ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!