นครสวรรค์-ประชุมนายกสภาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การสำรวจข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์

นครสวรรค์-ประชุมนายกสภาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การสำรวจข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์

นครสวรรค์-ประชุมนายกสภาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การสำรวจข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย  เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณห้องประชุมนิมมานรดี สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯโดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯเข้าร่วมประชุม และมี ดร.มะณู คุ้มกล่ำ รองผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นเลขานุการในการประชุม
         ในการประชุม มีวาระที่สำคัญดังนี้คือ
1. เรื่องจากที่ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, การลดลงของนักศึกษา ในวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากการเปิดหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของตลาดและความต้องการของนักศึกษารวมทั้งเรื่องของงบประมาณและบุคลากร ที่ยังขาดแคลน
2. การส่งนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ไปฝึกงาน ด้าน Bodytechnician ที่บริษัท VCB Car Service สำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งเยี่ยมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีที่ฝึกงานอยู่
3. การปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ที่ยังไม่ทันสมัย ข้อมูลยังไม่อัพเดท โดยทางสถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์แล้ว มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล ให้ทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องกฎ ระเบียบและประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. การปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ที่จะมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในฝ่ายต่างๆเพิ่มขึ้น
5. รายงานความคืบหน้าในการสำรวจข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่จะเปิดสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยกันให้การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ประสบความสำเร็จ
6. โครงการศึกษาดูงานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยจะนำคณะไปศึกษาดูงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่สำคัญ
7. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการประชุมสัญจร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของคณะอนุกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารสถานศึกษา โดยจะไปนิเทศในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
8. การอนุมัติผลการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. หลักสูตร ปวส. และอนุมัติผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รวมทั้งการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนฤดูร้อน ของวิทยาลัยต่างๆ

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!