พระนครศรีอยุธยา-เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

พระนครศรีอยุธยา-เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

พระนครศรีอยุธยา-เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ภาพ /ข่าว: นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ยากจน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 13 คน ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2566
           นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ดังกล่าว มีการรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าฝึกอบรมทักษะอาชีพ สาขาช่างที่สนใจ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุนงบประมาณ เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในระหว่างการฝึกด้วย สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้มีการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ ให้นักเรียนที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ให้การเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานนะแรงงานฝีมือ และจะช่วยให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในส่วนของตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนยากจนดังกล่าวด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!