อำนาจเจริญ-คุมประพฤติจังหวัดจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

อำนาจเจริญ-คุมประพฤติจังหวัดจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน 

             คุมประพฤติจังหวัดจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

            วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษและให้โอวาทกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญได้นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอำนาจเจริญคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจำนวน 40 คน

             นายสุทัศน์ วิเชยละ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่าจากนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการปราบปรามมาตรการบำบัดรักษา และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งในมาตรการบำบัดรักษาเป็นกลไกลสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเลิกใช้ยาเสพติด และกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุข จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าในกลุ่มของเยาวชน และกลุ่มวัยทำงาน มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่จำเป็นต้องนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาให้หายขาดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญได้นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอำนาจเจริญคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจำนวน 40 คน โดยกำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน 11 คืน โดยมีทีมวิทยากรมาให้ความรู้ประจำหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 82 จังหวัดอำนาจเจริญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยและกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่1 ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรมฯ พร้อมชุดครูฝึกฯ ซึ่งการจัดฝึกอบรมฯ เป็นลักษณะเป็นการอบรมให้ความรู้ในหลักวิชาการสาธารณสุข และฝึกความมีระเบียบวินัยเพื่อจูงใจและส่งเสริมให้ลดละเลิกยาเสพติด ปรับสภาพจิตใจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นใ[{##นสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!