ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน รวมตัวเรียกร้องขอสิทธิที่ดิน 156,700 ไร่

ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน รวมตัวเรียกร้องขอสิทธิที่ดิน 156,700 ไร่

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม /เจริญอาจประดิษฐ์ นายณัฐภพ พันสาย 

            ชาวบ้านสองอำเภอ บางสะพาน บางสะพานน้อย 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน รวมตัวเรียกร้องขอสิทธิที่ดิน 156,700 ไร่ ในเขตที่ดินสหกรณ์บางสะพาน

            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ก.ค.65 นายสมปอง นุชนงค์ กำนันตำบลทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยชาวบ้านอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย กว่าพันคนได้ร่วมกันเปิดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นสิทธิชุมชนความชอบธรรมที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน ที่ครอบคลุมพื้นที่ อ.บางสะพาน และ บางสะพานน้อย 9 ตำบล 53 หมู่บ้าน 156,700 ไร่ มีสมาชิกในเขตนิคม 7,252 ครัวเรือน ซึ่งเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไชยราช-คลองกรูด ซึ่งที่ผ่านมา กว่า 46 ปี ชาวบ้านเสียโอกาส เพราะไม่มีสิทธิในที่ดินทำกิน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานราชการ เข้ามาร่วมรับฟังปัญหา นายวัชรินทร์ จันทร์เดช รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน กล่าวว่า การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสิทธิชุมชน ความชอบธรรมในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยพื้นที่เขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน โดยพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ 2511 ได้ประกาศให้ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ชุมชนที่อ่อนแอ ประสบปัญหาความอยากจน ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เกิดปัญหาสังคม ดังนั้นสภาองค์กรชุมชน จึงสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ตามมาตรา 21 โดยจัดให้มีเวทีสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความเห็นต่อการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ แก้ไขปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้น

              โดยมีแนวทางที่ 1 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ เพื่อการครองชีพ พศ.2511 ให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรา 11 เป็นเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) ให้แก่ผู้นั้น โดยขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงพิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนแนวทางที่ 2 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.รูปแบบพิเศษ) เพื่อออกเอกสาร (ปส.23) ให้ราษฎรมีสิทธิอยู่อาศัยทำกิน และราษฎรต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ หลังจากนั้นได้มีการเสนอชื่อผู้แทนจำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยเขตนิคมบางสะพานให้กับประชาชน โดยในที่ประชุมมีฉันทามติในวันนี้ยกมือทั้งหมดให้มีแนวทางที่ 1 การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติ เพื่อการครองชีพ พศ.2511 ให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรา 11 เป็นเวลาเกินกว่า 5 ปี โดยอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) ให้แก่ผู้นั้น โดยขอให้กรมป่าไม้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงพิจารณาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!