ชลบุรี-สวนนงนุชพัทยา จับมือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ลงนาม MOU 3 ฉบับ

ชลบุรี-สวนนงนุชพัทยา จับมือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ลงนาม MOU 3 ฉบับ

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี 

                สวนนงนุชพัทยา จับมือ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ลงนาม MOU 3 ฉบับ ยกระดับการเรียนการสอนนักศึกษา

              ที่ ห้องประชุมริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ลงนาม MOU 3 ฉบับ เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษา ประกอบด้วย 1.โครงการหลักสูตรวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมไม้ขุดล้อมและการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง และ3.ความร่วมมือทางวิชาการ

                 สำหรับการลงนามMOU ในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาระหว่างกันโดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การอบรมหลักสูตรวิชาชีพ การวิจัย และการบริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนภารกิจของแต่ละฝ่าย เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป โดยทั้งสองจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของตนตามความเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาระหว่างกันทั้งในและนอกเวลาราชการ ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา พัฒนาเสริมสร้างความรู้จึงได้สนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการทางด้านวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมเสริมทักษะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝ่ายต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!