สระบุรี – จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร แก่นักศึกษาภายในเขต.เมือง

สระบุรี – จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร แก่นักศึกษาภายในเขต.เมือง

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

                 สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร แก่นักศึกษาภายในเขต.เมืองสระบุรี

            วันที่ 22 ก.ค.65. ณ นาย ธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี พ.ต.ท.สิทธิเดช เรืองสม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าววัตถุประสงค์ มีนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน ภายในงานยังมี เจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลสระบุรี มาให้ความรู้และสาธิตเรื่องการปั๊มหัวใจช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ ประสบอุบัติเหตุ และอื่นๆ ในเบื้องต้น แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบรรยายเรื่องกฎหมายจราจรให้ความรู้แก่นักศึกษา ให้เข้าใจ ในการขับขี่รถในท้องถนนตามกฎหมาย ณ ห้องประขุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ. เมือง จ.สระบุรี

            จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสระบุรี ยังมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีความสูญเสีย เพิ่มขึ้นตามลำดับสาเหตุเบื้องต้น เนื่องจากผู้ขับขี่ยานพาหนะขาดวินัยในการจราจร ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ฝ่าฝืนกฎ จราจร จึงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น และยังก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิตทรัพย์สิน สร้างความเสียหาย ให้กับสังคมเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ ขับรถด้วยวามเร็วเกินกฎหมาย กำหนด , เมาแล้วขับ ,แซงอย่างผิดกฎหมาย , ตัดหน้ากระชันชิด สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ ไม่สวมหมวก นิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยายนต์ , ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับหรือโดยสารรถยนต์ , ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ ต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไข , การรณรงค์ในการขับขี่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีน้ำใจในการใช้เส้นทางร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดปัญหาทางการจราจรติดขัด
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้จักป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆ ,เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และตลอดจนป้ายเครื่องหมายจราจรอื่นๆ
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับ ไปประชาสัมพันธ์ให้กับญาติพี่น้องและในชุมชนตนเองได้ทราบ
5.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามรถ ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้

              ด้าน พ.ต.ท.สิทธิเดช เรืองสม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกฝังการจราจรในเขตพื้นที่เมืองสระบุรี และจ.สระบุรี ในครั้งนี้ ทางงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี โดยท่านผู้กำกับ พ.ต.อ.เชษฐชัย เชษฐศิริ ได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยจราจรในเขตพื้นที่เมืองสระบุรี และจังหวัดสระบุรี ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการขับขี่รถและสัญจรไป-มาในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับโครงการนี้จัดตั้งและอบรมเพื่อเสริมสร้างและแก้ไขปัญหา ช่วยเรื่องวินัยจราจรสำหรับผู้ขับขี่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายจราจร และอบรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นเวลามีเหตุต่างๆ โดยที่ผ่านมาทำให้งานจราจรเล็งเห็นและนำนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาล ทางผู้บังคับบัญชาในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับรถจักรยานยนต์ ทางสถานีตำรวจเมืองสระบุรี ก็ได้ทำการเสริมสร้างในจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ กวดขันวินัยจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงการรับรู้และการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับรถ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การสวมหมวกนิภัยเป็นปัญหาสำคัญ ส่วนใหญ่น้องๆและนิสิตนักศึกษาในเขตพื้นที่เมืองสระบุรี เห็นปัญหานี้ เราก็พยายามช่วยในจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกวดขันวินัยการจรจร ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ต่างๆ แล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด และใช้รถผิดกฎหมายมาวิ่งในบริเวณท้องถนน ทางสถานีตำรวจเมืองสระบุรี ก็พยายามประชาสัมพันธ์ และกวดขันตรงนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่สระบุรี ที่เข้ามาใช้สัญจรในเขตพื้นที่เมือง ก็ให้ความร่วมมือ และตระหนักเห็นถึงวินัยจราจร และช่วยกันทำตามในสิ่งที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนนี้ก็จะทำให้ปัญหาด้านอุบัติลดน้อยลง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!