สระบุรี-เขต 1 เปิดเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสภาและผู้นำในศตวรรษที่ 21”

สระบุรี-เขต 1 เปิดเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสภาและผู้นำในศตวรรษที่ 21”

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เปิดเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสภาและผู้นำในศตวรรษที่ 21”

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายสภาและผู้นำในศตวรรษที่ 21” ตามโครงการอบรมสภานักเรียน ประจำปี 2565 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการดำเนินการโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฏ กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวว่าการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้ยั่งยืน เพื่อให้สภานักเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานของสภานักเรียนระหว่างกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายสภานักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ให้มีความเข้มแข็ง การอบรมครั้งนี้ มีตัวแทนสภานักเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จำนวน 22 คน โดยคณะวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวจริญญา ไทยแท้ วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ และการสื่อสารเสริมพลังบวก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และทีมงาน มาบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ได้มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตามมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนให้ประสบผลสำเร็จ ในการนี้นายสุชาติ คงสมปราชญ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้มอบหมายให้นายธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษาและดูแลรับผิดชอบงานสภานักเรียนนำคณะนักเรียนของโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) จำนวน 6 คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสภานักเรียน ประจำปี 2565 ได้แก่ เด็กหญิง พัทธมน พลหนา ประธานนักเรียน เด็กหญิงจุฑามาศ ปางสุวรรณ เด็กชายราชศักดิ์ แซ่โต๋ว รองประธานนักเรียน และ เด็กหญิง ธัญชนก ปิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์สภานักเรียน เด็กหญิงพรรณนภา เฉลียวฉลาด และเด็กหญิงรัชชฎาพร ช้างเนียม คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานสภานักเรียนของโรงเรียนให้ดีขึ้น ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!