นครสวรรค์-ประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์

นครสวรรค์-ประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เชิญคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

            เมื่อเวลา 13.30 นาทีวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ที่ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบัน นายมะณู คุ้มกล่ำ รองผู้อำนวยการสภาสถาบันนายจักรพงศ์ สงล่า ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ สำหรับคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายประกอบด้วย นายชาติชาย เกียรติพิริยะประธานอนุกรรมการ นายณรงค์ภัทร บุญยงค์ รองประธานอนุกรรมการ นายชนะ พรสวัสดิ์ นายคมสันพึ่งพรหม อนุกรรมการ นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ นางสาวสุดคนึง แก้ววี นายอาณัติชัย จันทร์ทิวาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมะณู คุ้มกล่ำ เลขานุการ นายจักรพงศ์ สงล่า นางสาวศิวาพร สอาดสะออ ผู้ช่วยเลขานุการ

             โดยสาระหลักในการประชุมวันนี้คือ การร่างแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 ซึ่งมีส่วนที่สำคัญ 4 ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนำ มีรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ถึง 2579 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 ถึง 2579
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิด Balance Scorecard และขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การศึกษาสภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Step) และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 2S 4M
ส่วนที่ 4 การกำหนดทิศทางการพัฒนา ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ขนาดที่ตั้ง ข้อมูลบุคลากร วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ระยะ 5 ปีพ.ศ 25-2569 สู่การปฏิบัติและตารางแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์สู่กลยุทธ์และการปฏิบัติ โดยมีในการประชุมได้มีการพูดคุยถึงประเด็น ความถูกต้อง ความชัดเจน และความสอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา ซึ่งหากแผนฯดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะต้องต้องนำเข้าสภาสถาบันฯอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขออนุมัติและจะได้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!