อุดรธานี – ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจน

 อุดรธานี – ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจน

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

            สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่โรงเรียนบ้านเดื่อ ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทุกระดับ และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ UNICEF และภาคีการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

              มี นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางอัจราภรณ์ ศรีบุตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเดื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสร้างคอม (คจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการฯ ตำบลบ้านโคก เข้าร่วมหารือ

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!