ปทุมธานี-ทม.สนั่นรักษ์จัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ปทุมธานี-ทม.สนั่นรักษ์จัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

                เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565สำนักงานเทศบาลเมื่องสนั่นรักษ์ ได้จัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีผู้ประกอบกิจการ จำนวน 100 ราย จำนวน 2 รุ่นๆละ 50 ร้านค้าและพนักงานผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 ราย ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือนายภูไทย กมลวารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิตราพร ผึ้งต้น นักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการสุขาภิบาล สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาล อาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของราชการส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

              นายทวีชัย พันธ์ทอง รองนายกเทศมนตรี ทม.สนั่นรักษ์ กล่าวว่า วัตถุประส่งในการจัดงานทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและพนักงานของร้านผู้ที่สัมผัสอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาการอย่างถูกสุขลักษณะมีมาตรฐานตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของราชการส่วนท้องถิ่น ในการอบรบครั้งนี้เมื่อผู้ประกอบร้านอาหารและพนักงานที่ประกอบอาหารอบรมเสร็จแล้วจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผู้ผ่านการอบรมและบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการ เพื่อสร้างมาตรฐานให้ร้านที่จำหน่ายอาหารต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!