สิงห์บุรี-ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลสระแจง

 สิงห์บุรี-ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลสระแจง

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

           สิงห์บุรีร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลสระแจง

            วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ร่วมกับหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย หลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้วยการนำส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น ภายในงานมีกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มอบทุนในกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบเงินสงเคราะห์เด็ก เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมอบถุงยังชีพและมอบยาตำราหลวงพระราชทาน 100 ชุด

            สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม นับเป็นการให้บริการเชิงรุกด้านต่างๆ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 วัดควมดันโลหิตตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการภาครัฐ และเพื่อสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานราชการออกมาให้บริการประชาชนได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านงานช่างแจกแบบบ้านเพื่อประชาชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชและสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้คำแนะนำโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร การจัดสรรและพัฒนาที่ดินทำกิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งสหกรณ์ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ,ปศุสัตว์ ทำหมันให้สุนัขและแมวฟรี พาณิชย์จัดโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพของประชาชนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับปรึกษาปัญหาด้านแรงงานสาธิตการฝึกอาชีพรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กศน.สิงห์บุรีออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจกของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการฟรี และอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรีออกมา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!