น่าน-จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานอารยสถาปัตย์

น่าน-จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานอารยสถาปัตย์

ภาพ/ข่าว:บุญยงค์ สดสอาด/เอนก ธรรมใจ

              น่านจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานอารยสถาปัตย์ เพื่อให้เป็นเมืองที่มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ให้คนพิการและทุกคนในสังคม

            นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานอารยสถาปัตย์ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานอารยสถาปัตย์จังหวัดน่าน เพื่อให้เป็นเมืองที่มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ให้คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดำรงชีวิตท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานอารยสถาปัตย์ไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานที่ราชการ องค์กรภาคเอกชน สถานบริการ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ใช้งานได้จริง ปรับปรุง แก้ไข หรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม เข้าถึง และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และรายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน โดยมีกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงานประกอบด้วย การประชุมคณะทำงานและหาแนวทางขับเคลื่อน หลังจากนั้นจะประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจท่องเที่ยว ให้ดำเนินการ จัดทำโครงการร่วมกับทูตอารยสถาปัตย์ ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน พก.และ NGO ประชุมสร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอารยสถาปัตย์ ติดตามประเมินผลประชาสัมพันธ์และขยายผล และสรุปผลประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่านให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!