อยุธยา – รอง ผวจ.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

อยุธยา – รอง ผวจ.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          รอง ผวจ.กรุงเก่าพื้นที่ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติรายได้

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าคณะทำงาน ขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางไทรลงพื้นที่ ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร เพื่อติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติรายได้ จำนวน 3 ครอบครัว

               จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มิติรายได้ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมิติรายได้ จำนวน 2,586 ครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จำนวน 2,358 ครัวเรือน คิดเป็น 97.51 % จัดหางบประมาณสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายประเภทพัฒนาได้ที่ต้องการประกอบอาชีพ จำนวน 29 ครัวเรือนดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 21 ครัวเรือนอยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณช่วยเหลือ จำนวน 8 ครัวเรือน มอบวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพและเยี่ยมเยียนครัวเรือนในการประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 2 ครัวเรือน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!