กาญจนบุรี-ผลักดันศักยภาพ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของปชช.

กาญจนบุรี-ผลักดันศักยภาพ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของปชช.

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                 จังหวัดกาญจนบุรีผลักดันศักยภาพ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของประชาชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เมื่อคณะทำงานประเมินศักยภาพพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นำโดย นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นางพิศมัย บุญเทียม คลังจังหวัดกาญจนบุรี นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายศิวโรฒ จิตนิยมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเลาขวัญ โดยมี นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ คณะได้ลงพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. แปลงของ นายสุชิน บัวสองสี หมู่ที่ 11 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ C ปรับตัวสู่การพัฒนา สภาพพื้นที่มีแหล่งน้ำบางส่วน การเพาะปลูกพืชยังไม่สามารถดำเนินการได้มาก มีเพียงพืชที่ใช้น้ำน้อย ประสบปัญหาในด้านแหล่งน้ำไม่เพียงพอที่จะมาใช้ในการเกษตรภายในศูนย์ ต้องรอน้ำฝน จึงแนะนำให้ดำเนินการที่เหมาะสมกับพื้นที่
2.แปลงของ นางเงินยวง คิ้ววงค์งาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ C ปรับตัวสู่การพัฒนา สภาพพื้นที่มีการพัฒนาปรับปรุงได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีจุดเรียนรู้หลายจุด อาทิ น้ำหมักชีวภาพ แปลงนา เป็นต้น และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอ มีการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้หลายจุด ประสบปัญหาไม่มีวิทยากรประจำศูนย์ฯ จึงแนะนำให้จัดหาและขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาส่งเสริมในด้านดังกล่าว จากการลงพื้นที่ในภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี คาดว่าจะสามารถยกระดับเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับต้นแบบศูนย์เรียนรู้ได้

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!