สุพรรณบุรี-จัดกิจกรรมดนตรีในระดับนานาชาติ ASEANWN DS BAND 2022

สุพรรณบุรี-จัดกิจกรรมดนตรีในระดับนานาชาติ ASEANWN DS BAND 2022

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

 จัดกิจกรรมดนตรีในระดับนานาชาติ ASEANWN DS BAND 2022

                 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสั่งแวดล้อม นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ7 (อพท.7) นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมดนตรีในระดับนานาชาติ ASEANWN DS BAND 2022 การแสดงคอนเสิร์ต วงตุริยางค์เครื่องสมในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN WINDS BAND 2022) การแสดงคนตรีสร้างสรรค์ร่ามสมัยของเยาวชนดนตรี ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

                 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ดันวัฒนธรรมเหลงพื้นบ้านสู่เวทีสากล ผ่านวงออร์เคสตร้า ร่วมกับคณะนักดนตรีเยาวชน นักการศึกษาด้านดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในนาม ของวง ASEAN YouthWinds พร้อมก้าวสู่การเป็น “เครือช่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก” ในการยกระดับอัตลักษณ์ทางคนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ก้าวสู่ระดับโลก จังหวัดสุพรรณบุรี พรั่งพร้อมด้วยมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านศีตศิลย์ มีรากฐานและสินทรัพย์ด้านตนตรีที่เข้มแข็ง ผสานกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของผู้คนหลากชาติพันธุ์บนที่ราบลุ่มแม่น้ำทาจีนแห่งนี้มาอย่างยาวนานบทเพลงและลำนำแห่งตนตรีในจังหวะและสีลาต่างๆ ผ่านภาษาพื้นถิ่นและสำเนียงเสียง “เหน่อ” ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสุพรรณ” ได้รังสรรค์สุนทรียภาพและความรีนรมย์ให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความโดดเด่นทางคนตรีกวีศิลป์ของ “คนสุพรรณ” และการสืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คนกับดนตรีที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว สายธารดนตรีที่ยิ่งใหญ่ 5 สายธาร”เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” ทั้งเพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต และเพลงสตริงสมัยใหม่ในวันนี้ ยังคงถ่ายทอดสู่คนไทยทั้งประเทศโดยคนดนตรีสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง และใช้ดนตรีเป็นกุญแจ สำคัญในการพัฒนา ต่อยอด สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางต้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นพลังขับเคลือนการพัฒนาและยกระดับเมืองสุพรรณบุรี ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายคนดนตรีกลุ่มต่าง ๆ กิจกรรมดนตรีในระดับนานาชาติ ASEANWN DS BAND 2022 ซึ่งมีจัดกิจกรรมอบรมดนตรีสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการรวมกับภาคีเครือข่ายในระตับภูมิภาคและการแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ นับเป็นโอกาสอันดีที่นักดนตรีเยาวชนในท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี จะได้มีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมกับนักดนตรีในภูมิภาคอาเชี่ยน รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงคอนเสิร์ตของนักตนตรีในท้องถิ่นในเวทีระดับนานาชาติ อีกด้วย ยกระดับอัตลักษณ์ทางตนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ก้าวสู่ระดับโลก เพื่อที่จะได้เปิดประเทศสู่สากล สร้างชื่อเสียงของสุพรรณบุรี ให้ปรากฏอยู่บนแผนที่โลก และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ในการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก เพื่อเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs2030 แผนพัฒนาโลก สู่โลกอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!