ประจวบคีรีขันธ์-นำร่องสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ประจวบคีรีขันธ์-นำร่องสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

           เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมหาลัย และหมู่บ้านแรงงาน นำร่องสร้างความมั่นคงทางอาหาร

               วันที่ 17 ก.ค.65 นายนันทปรีชา คำทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า คณะเศรษฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยรังสิตโดย รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ อ.อรอนงค์ นิธิภาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ จ.พัทลุง บัณฑิตพันธ์ใหม่รุ่นสอง หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต และหมู่บ้านแรงงานมั่นคงสังคมเพื่อนหมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างเครือข่ายเครือข่ายเศรษฐกิจฐานราก ทีมีฐานทรัพยากรอยู่ในชุมชนของแต่ละพื้นที่ในทุกภูมิภาค รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของพี่น้องภาคแรงงานที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มองค์กรสมาชิก อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ความมั่นคง ความปลอดภัยทางอาหาร ที่เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติดำเนินการนำร่อง ปลูกพืชผัก ผลไม้ ทำนา ทำสวน มาทำการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการกระจายขยายผล รองรับกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยอยู่ในขณะนี้

             นายนันทปรีชา กล่าวอีกว่า สำหรับหมู่บ้านแรงงานสังคมเพื่อนนั้นตอนนี้มีอยู่จำนวน 71 หลังคาเรือน ที่มีเนื้อที่หลังละประมาณ 50 ตารางวาลักษะณะเป็นบ้านเดี่ยว มีพี่น้องแรงงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีเป็นส่วนมากได้เข้าร่วมในโครงการนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนมีกรอบเวลาในการขับเคลื่อน มีการสำรวจข้อมูล มีนักวิชาการ มีสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา บูรณาการร่วมกันจะก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกป่า ปลูกใจในการปลูกต้นไม้ ร่วมกันเพื่อสร้างป่าชุมชน มีทั้งการปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม่ใช้สอย พืชสมุนไพร พืชผักๆชนิดต่างๆสร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!