“ยุทธพล รุกหนัก ลงพื้นที่สนับสนุน อส.ทล. ร่วมแก้ปัญหาทะเลไทย”

“ยุทธพล รุกหนัก ลงพื้นที่สนับสนุน อส.ทล. ร่วมแก้ปัญหาทะเลไทย”

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

“ยุทธพล รุกหนัก ลงพื้นที่สนับสนุน อส.ทล. ร่วมแก้ปัญหาทะเลไทย”

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทส. จังหวัดเพชรบุรี นายก​ อบต.บางแก้ว และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3 ดร.ยุทธพลฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในวันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และเพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในตำบลบางแก้ว หรือตำบลใกล้เคียง โดยหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งความรู้ อุปกรณ์ และโครงการต่างๆ เช่น การสร้างบูมดักขยะ การใช้ไม้ไผ่ปักกันคลื่น การลอกคูคลอง เป็นต้น ที่จะช่วยพัฒนาชุนชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งขอให้ อส.ทล. ร่วมกันปลูกฝังจิตใจของนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้กับลูกหลานและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเล คงไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืน ลำพังอาศัยแต่กำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทส. หรือ กำลังเจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด คงไม่สามารถดูแลรักษาและป้องกันทรัพยากรทางทะเล ได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่าย อส.ทล.ในพื้นที่ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากจะสร้างให้เกิดขึ้นก็คือ การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับเด็กและเยาวชน สิ่งนี้จะเป็นการสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ในระยะยาว ทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งต้องขอชมเชย เครือข่าย อส.ทล.ทุกท่านอย่างสูง ต้องถือว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีใจรักทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง

               ทั้งนี้ ดร.ยุทธพลฯ ได้กล่าวชื่นชมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส.ทล.) ทุกท่าน การเป็นอาสาสมัครนั้นไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครด้านไหนๆ เกิดจากการทำด้วยใจ ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยมุ่งหวังเพียบเพื่อต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการผลักดันปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลไทย อาทิเช่นการใช้ถุงพลาสติกซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเล เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีความพยายามใช้มาตรการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เช่น การผลักดันการทดลองเก็บค่าใช้ ถุงพลาสติก การออกมาตรการลดปริมาณขยะที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยและสำรวจข้อมูลขยะทะเล การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะทะเล การสนับสนุนโครงการอาสาสมัครเก็บขยะใต้ทะเล ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาต้นทาง คือ การไม่สร้างขยะใหม่เพิ่ม การลดการผลิตขยะต้นทางแทนการสร้างเตาเผาหรือบ่อฝังกลบกำจัดขยะ การแก้ไขปัญหาในเชิงรุก คือการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนชายฝั่งทั่วประเทศ ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถังขยะและการจัดหาแหล่งทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!