ประจวบคีรีขันธ์-พ่อเมืองประจวบนำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

ประจวบคีรีขันธ์-พ่อเมืองประจวบนำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:ณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ 

               เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 มิ.ย.65 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยมี นายประมุข สัจจวิเศษ หัวหน้าศูนย์ ศอ.ปส.จังหวัด กล่าวรายงาน มี นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัด นายชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธุ์ รักษาการป้องกันจังหวัด นางสาวธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า สสส. ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรม TO BE NUMBER ONE อาสารักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศอ.ปส.จังหวัด และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วม โดย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ว่า มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคง โดยในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

                โดยทั้งนี้ ด้านการปราบปราม มุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาด จับกุมผู้ค้ายาเสพติด และขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการป้องกัน เน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้าน และชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด โดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างยั่งยืน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ใจความว่า “ข้าพเจ้า ขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้า หรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน และสังคม จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาอย่างสุดกำลัง เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!